CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråVad är lokaliseringstestning? Instruktioner och checklista

Vad är lokaliseringstestning? Instruktioner och checklista

Innehållsförteckning

För företag och utvecklare som vill utöka sitt digitala fotavtryck över gränserna ligger nyckeln till framgång i att behärska lokaliseringskonsten. För att säkerställa att detta sker sömlöst och felfritt krävs en noggrann och omfattande process som kallas lokaliseringstestning.

Oavsett om du är programutvecklare, projektledare eller lingvist och arbetar på den internationella marknaden syftar den här artikeln till att belysa nyanserna i lokaliseringstestning och de bästa metoderna för att säkerställa att din produkt når fram till målgrupper runt om i världen.

Vad är lokaliseringstestning?

Lokaliseringstestning är en testprocess för programvara som fokuserar på att verifiera om en programvara eller produkt har anpassats, översatts och kulturellt anpassats korrekt för en specifik målmarknad eller plats. Målet med lokaliseringstestning är att säkerställa att programvaran fungerar korrekt och är kulturellt känslig och lämplig för användare i en viss region eller ett visst land.

Denna process är nödvändig för programvaruföretag som vill expandera sina produkter till internationella marknader. Den bidrar till att säkerställa att programvaran inte bara översätts korrekt utan också fungerar sömlöst och ger en positiv användarupplevelse på olika platser. Lokaliseringstestning utförs ofta av ett team med lokaliseringsexperter som är väl förtrogna med kulturen och språket på målmarknaden.

Skillnad mellan lokaliserings- och globaliseringstestning

Lokaliseringstestning och globaliseringstestning är båda viktiga faser i livscykeln för programvaruutveckling, men de har olika syften och fokuserar på olika aspekter av att anpassa programvara för internationella marknader.

Denna typ av testning fokuserar på att anpassa programvara för en specifik målmarknad, kultur eller plats. Det säkerställer att produkten känns som om den har utvecklats för den lokala publiken. Globaliseringstestning fokuserar däremot på att göra en programvaruprodukt anpassningsbar till olika marknader, regioner och språk. Syftet är att skapa en produkt som enkelt och effektivt kan lokaliseras.

Dessutom innebär lokaliseringstestning ofta att man använder hanteringssystem för översättning (TMS), verktyg för språklig kvalitetssäkring och plattformar för lokaliseringstestning. Testverktyg för globalisering inkluderar Globalization Management Systems (GMS) och validerare för teckenkodning. Det fokuserar på tekniska aspekter snarare än språkligt och kulturellt innehåll.

Checklista för lokaliseringstestning

En checklista för lokaliseringstestning hjälper till att säkerställa att en programvara eller produkt har anpassats korrekt för en specifik målmarknad eller plats. Vi har sammanställt en allmän checklista som du kan använda som utgångspunkt för dina testningsinsatser:

Språk och text

Kontrollera att all text, alla etiketter och alla meddelanden är korrekt översatta till målspråket. Kontrollera om texten är förkortad eller expanderad på grund av språkskillnader. Slutligen bör du se till att specialtecken, diakritiska tecken och icke-latinska skript visas korrekt.

Datum- och tidsformat

Kontrollera att datum- och tidsformat överensstämmer med lokala konventioner och testa hur programvaran hanterar tidszoner och sommartid (DST).

Valuta- och nummerformat

Kontrollera att valutasymboler, decimalavgränsare och tusentalsavgränsare är korrekta. Säkerställ att valutaomräkningen är korrekt.

Måttenheter

Kontrollera att måttenheterna (t.ex. metriska, imperialistiska) är lämpliga för målregionen.

Kalendersystem

Kontrollera om kalendersystemet (till exempel gregorianskt, hijri, kinesiskt) är lämpligt för regionen.

Efterlevnad av lagar och regler

Kontrollera att programvaran uppfyller lokala lagar och bestämmelser, inklusive krav på datasekretess och dataskydd.

Regionala preferenser

Testa regionala inställningar och preferenser och se till att programvaran följer lokala standarder för datum, tid och numerisk formatering.

Lokal funktionalitet

Testa alla funktioner som är specifika för målmarknaden och kontrollera att programvaran kan integreras med regionspecifika API:er och tjänster.

UX och UI

Utvärdera den övergripande användarupplevelsen för att säkerställa att den överensstämmer med lokala förväntningar. Bekräfta att användargränssnittets layout och grafiker är kulturellt och estetiskt lämpliga och kontrollera eventuella layoutproblem som orsakas av textutvidgning eller sammandragning.

Stöd för tangentbord och inmatningsmetoder

Säkerställ stöd för lokala tangentbordslayouter och inmatningsmetoder, inklusive specialtecken.

Hjälp och dokumentation

Kontrollera att användarguider, manualer och onlinehjälp finns tillgängliga på det lokala språket.

Testning av användaracceptans (UAT)

Genomför UAT med användare eller testare från målmarknaden för att samla in feedback och upptäcka problem.

Kompatibilitetstestning

Testa programvaran på målgruppens operativsystem, webbläsare och enheter för att säkerställa kompatibilitet.

Verktyg för lokaliseringstestning

Använd testverktyg som hanteringssystem för översättning för att underlätta testprocessen.

Kvalitetssäkring av lokalisering (LQA)

Utför språklig och funktionell LQA för att identifiera och åtgärda språkliga frågor och funktionella problem.

Testschema för lokalisering

Planera testschemat för att ta hänsyn till skillnader i tidszoner, helgdagar och andra regionala överväganden.

Observera att de specifika kraven kan variera beroende på projekt och målmarknad. Anpassa checklistan så att den passar dina behov.

Hur man utför lokaliseringstestning

Lokaliseringstestning är en iterativ process och det kan krävas flera omgångar av testning och förfining för att uppnå en hög kvalitetsnivå för den lokaliserade produkten. Här följer några steg för att genomföra tester på ett effektivt sätt:

Förstå kraven

Börja med att fullständigt förstå lokaliseringskraven för ditt projekt. Detta inkluderar målmarknad, språk, kulturella och regulatoriska överväganden. Det är viktigt att fastställa omfattningen av lokaliseringsprojektet. Du måste tydligt beskriva vad som behöver lokaliseras, t.ex. programvara, webbplatser eller dokumentation. Ange vilka språk och platser som du ska rikta dig till.

Bygg upp ett lokaliseringsteam

Samla ett team av experter, inklusive modersmålstalare av målspråket, lokaliseringsingenjörer, översättare och ämnesexperter (SME) som är bekanta med den specifika marknaden.

Skapa en testplan

Ta fram en detaljerad testplan som beskriver omfattningen av testningen, inklusive de funktioner, det innehåll och den funktionalitet som behöver testas. Du kan använda checklistan för lokaliseringstestning ovan som vägledning.

Förbered testmiljöer

Skapa testmiljöer som efterliknar förhållandena på målmarknaden. Detta kan omfatta konfigurering av operativsystem, webbläsare och enheter enligt regionens specifikationer. Du kan använda virtuella maskiner eller emulatorer för att simulera de operativsystem och enheter som vanligen används i målregionen och använda verktyg för lokaliseringstestning för att automatisera och effektivisera testningen.

Översättning och lokalisering

Översättnings- och lokaliseringsfasen är en viktig del av lokaliseringstestningen. Översättning innebär att allt textinnehåll i programvaran, inklusive användargränssnitt, felmeddelanden, hjälpdokumentation och all annan text, konverteras till målspråket.

Det är viktigt att ha ett nära samarbete med modersmålstalare, erfarna översättare och lokaliseringsexperter som förstår de kulturella och språkliga nyanserna på målmarknaden. Deras synpunkter är avgörande för att säkerställa att programvaran inte bara översätts korrekt utan också skräddarsys efter den lokala användarbasens förväntningar och känslor.

Funktionell testning

Testa programvarans funktionalitet för att säkerställa att den fungerar som förväntat i den lokaliserade versionen. Du bör vara uppmärksam på områden som formulärvalidering, inmatningsvalidering och eventuella regionspecifika funktioner. Internationalisering, regression, användbarhet och kompatibilitetstestning är också viktiga aspekter av funktionstestning.

Validering av innehåll

Kontrollera att den översatta texten passar in i gränssnittselementen, och kontrollera om det finns några problem med förkortad eller expanderad text. Se till att all text visas korrekt, inklusive höger-till-vänster (RTL) eller icke-latinska skript. Titta också på kontextuell noggrannhet, språklig kvalitet, konsekvent terminologi och innehållets tydlighet.

Dokumentation och rapportering

Dokumentations- och rapporteringsfasen i lokaliseringstestningen är avgörande för att upprätthålla transparens, spåra problem och säkerställa att lokaliseringsprocessen är väldokumenterad och organiserad. Innan testningen påbörjas ska du se till att all nödvändig dokumentation är fastställd. Detta inkluderar testplanen, testfall, stilguider och språkliga riktlinjer.

Sammanställ en omfattande rapport som innehåller alla problem som uppstått, deras status (löst, väntande, stängt) och all ytterligare information som kan vara användbar för utvecklare och intressenter. Rapporten bör också innehålla en sammanfattning av testprocessen, testtäckningen och eventuella specifika lokaliseringsutmaningar.

Kan lokaliseringstestning automatiseras?

Om du undrar hur man automatiserar lokaliseringstestning bör du veta att fullständig automatisering inte är möjlig. Du kan dock automatisera dina tester i betydande utsträckning. Detta innebär att man använder testverktyg, skript och ramverk för att verifiera att programvara eller innehåll är korrekt anpassat för olika språk och regioner.

Det är möjligt att automatisera funktionstester för att verifiera att programvaran fungerar som förväntat i den lokaliserade versionen, samt i format för datum, tid, valuta och nummer. Detsamma gäller för plattforms- och enhetstestning, eftersom det är möjligt att automatisera tester på olika plattformar, operativsystem och enheter som vanligtvis används på målmarknaden för att säkerställa kompatibilitet.

Du kan också välja att automatisera regressionstester för att säkerställa att buggfixar och förbättringar inte påverkar lokaliseringsaspekterna av programvaran negativt. Parallell testning kan utföras genom att köra samma uppsättning automatiserade tester på olika lokala versioner av programvaran. Detta bidrar till att identifiera skillnader och problem som är specifika för varje språk eller ort.

Även om automatisering kan täcka en betydande del av lokaliseringstestningen är det viktigt att vara medveten om att vissa aspekter, som kulturell känslighet och kontextanpassning, fortfarande kan kräva manuella insatser eller mänsklig bedömning.

Verktyg för lokaliseringstestning

Verktyg för lokaliseringstestning kan effektivisera testprocessen avsevärt och hjälpa testare, utvecklare och lokaliseringsexperter att identifiera problem och säkerställa att en produkt är korrekt anpassad för specifika målmarknader. Några vanliga verktyg som används för lokaliseringstestning är:

  • Translation Management Systems (TMS) som underlättar samarbetet mellan översättare, spårar framsteg och upprätthåller översättningsminnen och ordlistor för konsekvent språkanvändning.
  • Plattformar för lokaliseringstestning, som hjälper till att testa olika aspekter, såsom användargränssnitt, språk, datumformat och valutasymboler, allt på ett och samma ställe.
  • Globalization Management Systems (GMS), som stöder internationalisering (i18n) och globalisering (g11n) genom att hjälpa till att identifiera och åtgärda problem relaterade till språk, kultur och lokala inställningar.
  • Verktyg för datorstödd översättning (CAT), som inkluderar översättningsminne (TM) för att lagra och återanvända översättningar, och terminologihantering för att upprätthålla konsekvent terminologi.
  • Automatiseringsverktyg för lokaliseringstestning, som hjälper till att identifiera och testa element som påverkas av lokaliseringsändringar. Dessa kan automatiskt verifiera gränssnittselement, datum- och tidsformat samt valutasymboler.
  • Verktyg för språklig kvalitetssäkring (LQA), som hjälper till med språklig validering och kvalitetskontroll av översättningar.
  • Verktyg för testhantering som hjälper till att organisera testfall, spåra problem och hantera testmiljöer på ett effektivt sätt.
  • Verktyg för samarbete och kommunikation, som säkerställer effektiv kommunikation och samarbete.
  • Andra användbara testverktyg för lokalisering är validerare för teckenkodning, kontroll av datum- och tidsformat, valideringsverktyg för valutaformat samt validerare för teckensnitt och textrendering.

Till slut

Nu när vi avslutat vår undersökning av lokaliseringstestning vill vi betona vikten av noggrann planering, samarbete mellan språkexperter och testteam samt användning av sofistikerade verktyg för att säkerställa sömlös anpassning av en produkt för den globala marknaden. Genom att göra denna typ av testning till en integrerad del av er process för programutveckling kan ni öppna dörrarna till internationella marknader och få kontakt med användare över hela världen.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök