CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråLokaliseringsstrategi: Vad det är och hur man skapar en

Lokaliseringsstrategi: Vad det är och hur man skapar en

Innehållsförteckning

Hur kan vi effektivt anpassa produkter, tjänster och innehåll för olika kulturer och språk? Svaret ligger i er lokaliseringsstrategi, som är en kritisk komponent i alla framgångsrika globala expansionsansträngningar.

I vår artikel utforskar vi de viktigaste principerna, bästa praxis och teknikerna som företag använder för att få kontakt med internationella kunder, driva tillväxt och få en konkurrensfördel på dagens globala marknad.

Vad är en lokaliseringsstrategi?

En lokaliseringsstrategi är ett affärsmässigt tillvägagångssätt eller en affärsprocess som innebär att anpassa en produkt, tjänst eller ett innehåll för att tillmötesgå de specifika kulturella, språkliga, rättsliga och marknadsmässiga kraven för en viss målgrupp eller geografisk region.

Viktiga element i en lokaliseringsstrategi kan innehålla:

  • Språköversättning
  • Kulturell anpassning
  • Efterlevnad av lagar och regler
  • Optimering av användarupplevelse
  • Marknadsföring och reklam
  • Lokal kundsupport

Sammantaget är målet med lokalisering att få en produkt eller tjänst att se ut som om den skapades lokalt och därigenom öka dess acceptans och relevans på en utländsk eller mångsidig marknad. En väl genomförd lokaliseringsstrategi kan leda till ökad försäljning, en starkare varumärkesnärvaro och många andra fördelar, som diskuteras nedan.

Varför du behöver en lokaliseringsstrategi

En av de främsta drivkrafterna för lokalisering är att expandera till nya marknader, både nationellt och internationellt. Att anpassa produkter eller tjänster till lokala preferenser och behov kan hjälpa företag att utnyttja tidigare outnyttjade kundbaser.

Språket är ett betydande hinder på många marknader. Genom översättning får lokalisering en produkt eller tjänst att kännas mer relevant och skräddarsydd för målgruppen. Detta ökar kundengagemanget och förtroendet, vilket kan leda till högre försäljning och kundlojalitet.

En annan aspekt att tänka på är att olika regioner och länder har olika lagar och bestämmelser relaterade till produktsäkerhet, märkning, datasekretess med mera. Lokalisering säkerställer att ett företag följer dessa krav och undviker juridiska problem samt potentiella böter.

Eftersom lokaliseringsprocessen ofta innebär att genomföra marknadsundersökningar och få en djupare förståelse för målgruppen, kan denna information också vara värdefull för att förfina produkter, tjänster och marknadsföringsstrategier.

Hur man skapar en lokaliseringsstrategi

Att skapa en lokaliseringsstrategi innebär flera steg för att säkerställa att ditt företag effektivt kan anpassa sina produkter, tjänster eller innehåll till olika målmarknader. Tänk på följande:

Definiera dina affärsmål

Att definiera dina mål och syften är ett grundläggande steg i att skapa en lokaliseringsstrategi för ditt företag. Detta steg är avgörande eftersom det anger riktningen för alla efterföljande lokaliseringsinsatser och säkerställer att de ligger i linje med era bredare affärsmål.

Lokalisering kan öka försäljningen genom att göra dina produkter eller tjänster mer tilltalande och tillgängliga för ett bredare utbud av kunder. Att sätta upp försäljningsrelaterade mål hjälper till att mäta lokaliseringens påverkan på dina intäkter.

Om ditt mål är att förbättra användarupplevelsen och kundnöjdheten kan lokalisering spela en viktig roll. Målen i den här kategorin kan inkludera att minska antalet avhopp, öka antalet bibehållna användare eller förbättra kundrecensioner och betyg.

Lokalisering kan stärka ditt varumärkes närvaro i specifika regioner. Mål relaterade till varumärkeskännedom kan innebära att öka varumärkeskännedomen eller bli marknadsledande på en viss plats. Och om ditt företag syftar till att ansluta till kunder på en djup kulturell nivå kan målen fokusera på kulturell anpassning och känslighet.

Allokera budget och resurser

Budgetallokering är en kritisk aspekt av en lokaliseringsstrategi. Det innebär att tilldela ekonomiska resurser till olika komponenter i lokaliseringsprocessen för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande. Den specifika budgetallokeringen kan variera beroende på dina affärsmål, målmarknader och komplexiteten i dina lokaliseringsansträngningar.

Översättningstjänster står vanligtvis för en betydande del av budgeten. Tilldela medel för professionell översättning, korrekturläsning och redigeringstjänster för att säkerställa språklig noggrannhet och kulturell relevans.

Lokalisering innebär ofta användning av tekniska verktyg, till exempel översättningshanteringssystem (TMS), innehållshanteringssystem (CMS) och lokaliseringsprogramvara. Tilldela medel för köp eller prenumeration av dessa verktyg.

Tänk på de kostnader som är förknippade med att bygga ett internt lokaliseringsteam. Detta inkluderar löner, förmåner eller avgifter för projektledning, översättare, kulturella experter och juridiska konsulter.

Andra kostnader är förknippade med skräddarsydda marknadsföringskampanjer, optimering av användarupplevelse (UI/UX), kvalitetssäkring, övervakningsverktyg och analysplattformar, bland annat.

Identifiera dina målmarknader

Att identifiera målmarknader innebär att segmentera din potentiella kundbas baserat på olika faktorer såsom geografi, demografi, psykografi och beteende. Denna segmentering gör att du kan förstå de unika egenskaperna och preferenserna hos olika kundgrupper.

För det första, att känna till dina målmarknader gör att du kan bestämma den optimala tidpunkten för marknadsinträde. Du kan dra nytta av säsongsrelaterade trender eller marknadsmöjligheter när de stämmer överens med din lokaliseringsstrategi.

Olika marknader kan kräva olika investeringsnivåer när det gäller tid, pengar och personal. Genom att identifiera målmarknader kan du allokera dina resurser mer effektivt och prioritera marknader med störst tillväxtpotential.

Att förstå dina målmarknader innebär också att undersöka dina konkurrenters närvaro och strategier på dessa marknader. Denna insikt hjälper dig att identifiera möjligheter och utmaningar och utforma strategier för att få en konkurrensfördel.

Utför marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar hjälper dig att få en omfattande förståelse för den marknad där du planerar att verka. Detta inkluderar faktorer som marknadsstorlek, tillväxttrender och marknadsmättnad.

Du kan segmentera din målmarknad baserat på demografi som ålder, kön, inkomst, utbildning och yrke. Denna segmentering gör att du kan skräddarsy dina erbjudanden till de specifika behoven och preferenserna hos olika kundgrupper.

Att undersöka dina konkurrenter på målmarknaden hjälper dig att identifiera deras styrkor, svagheter, marknadsandelar och strategier. Denna information är avgörande för att differentiera dina erbjudanden och få en konkurrensfördel.

De data som samlas in genom marknadsundersökningar säkerställer att lokaliseringsarbetet överensstämmer med marknadens unika egenskaper och preferenser. Det ger en solid grund för att fatta välgrundade beslut om marknadsinträde, expansion, produktanpassning och marknadsföringsstrategier.

Bygg upp ett lokaliseringsteam

Att bygga upp ett lokaliseringsteam eller samarbeta med experter är ett viktigt steg i processen att skapa en framgångsrik lokaliseringsstrategi för ditt företag. Lokalisering är en komplex och mångfacetterad process som kräver specialkunskaper och expertis. Översättare, lingvister, kulturella experter och jurister kan vara en del av teamet.

Att samarbeta med externa experter är ett värdefullt tillvägagångssätt för att stödja dina lokaliseringsinsatser, särskilt om du inte har ett internt team med nödvändig kompetens eller resurser. Leta efter externa experter eller byråer som specialiserar sig på de specifika aspekterna av lokalisering du behöver. Beakta faktorer som deras branscherfarenhet, meriter, rykte och kundomdömen.

Skapa en innehållslokaliseringsplan

Att utveckla en innehållslokaliseringsplan är en viktig del av en bredare lokaliseringsstrategi, särskilt när du vill anpassa skriftligt eller digitalt innehåll som webbplatser, marknadsföringsmaterial, produktdokumentation med mera för att tillgodose specifika målmarknader eller språktalande målgrupper.

Börja med att utvärdera ditt befintliga innehåll. Identifiera vad som behöver lokaliseras, vilket kan inkludera webbsidor, blogginlägg, innehåll från sociala medier, produktbeskrivningar, instruktionsmanualer med mera. Skapa en inventering av alla innehållstillgångar och kategorisera dem baserat på deras prioritet och betydelse för dina affärsmål.

Det är också viktigt att identifiera potentiella risker i samband med innehållslokalisering, såsom kulturella felsteg, språkliga felaktigheter eller oförutsedd marknadsdynamik. Utveckla strategier för riskreducering och krishantering.

Välj dina översättnings- och lokaliseringsverktyg

Börja med att bedöma dina specifika lokaliseringsbehov. Bestäm de språk du behöver rikta in dig på, de typer av innehåll eller produkter som ska lokaliseras och den nivå av komplexitet som är inblandad. Att förstå dina krav är avgörande för att välja rätt verktyg.

Det finns olika typer av verktyg tillgängliga, inklusive översättningshanteringssystem (TMS), datorstödda översättningsverktyg (CAT), innehållshanteringssystem (CMS) med lokaliseringsfunktioner och mer.

Upprätta en ordlista över branschspecifika termer och viktiga varumärkesbudskap för att säkerställa konsekvent översättning av allt innehåll. Genom att implementera ett översättningsminnessystem (TM) i ditt valda verktyg för att lagra och återanvända översättningar för upprepade fraser eller meningar bibehålls inte bara enhetligheten utan minskar också översättningskostnaderna över tiden.

Innan du implementerar verktygen fullt ut, utför testning och validering för att säkerställa att det lokaliserade innehållet visas korrekt och fungerar som avsett på målmarknaderna. Ta itu med eventuella tekniska problem snabbt. Och var öppen för att utforska nya verktyg och tekniker som kan erbjuda bättre lösningar.

Optimera för användarupplevelse

User Experience Optimization (UXO) är en viktig aspekt av en lokaliseringsstrategi som fokuserar på att skräddarsy användarupplevelsen för att tillgodose lokala publikers specifika behov, preferenser och kulturella förväntningar.

UXO innebär att anpassa användargränssnitt, innehåll och designelement för att anpassa sig till målgruppens kulturella normer och känsligheter. Detta inkluderar att justera färgscheman, bilder, symboler och innehåll för att resonera med lokala seder och värderingar.

Optimering för UX innebär också översättning av användargränssnittselement, etiketter, knappar, menyer och felmeddelanden till det lokala språket. Detta säkerställer att användarna kan interagera med produkten eller webbplatsen på det språk de föredrar.

Implementera lokal kundsupport

Lokal kundsupport är en viktig komponent i en framgångsrik lokaliseringsstrategi, särskilt när man går in på nya marknader eller betjänar kunder från olika språkliga och kulturella bakgrunder. Det innebär att erbjuda flerspråkiga kommunikationskanaler till kunderna. Detta inkluderar att tillhandahålla kundtjänstmedarbetare som behärskar det eller de lokala språk som talas på målmarknaden.

Anpassa din kundtjänsts öppettider till de lokala öppettiderna på målmarknaden. Detta säkerställer att kunderna kan nå ditt supportteam när de behöver hjälp utan att stöta på tidszonsrelaterade förseningar.

Precis som med andra aspekter relaterade till din lokaliseringsstrategi bör du även tydligt definiera dina KPI:er för att mäta effektiviteten av lokal kundsupport. Mätvärden som svarstider, lösningsgrader, kundnöjdhetspoäng och kundbortfall kan hjälpa till att bedöma prestanda och identifiera områden för förbättring.

Övervaka och förbättra

Övervakning och kontinuerlig förbättring är avgörande för att säkerställa effektiviteten och framgången för dina lokaliseringsinsatser på nya marknader eller bland olika språktalande målgrupper. Genom att spåra nyckeltal (KPI:er) kan du avgöra om din strategi uppfyller sina mål.

Marknaderna är dynamiska och i ständig utveckling. Konsumentpreferenser, konkurrenssituation och ekonomiska förhållanden kan förändras över tiden. Övervakning hjälper dig att hålla dig uppdaterad om dessa förändringar och anpassa din lokaliseringsstrategi därefter. Håll ett öga på dina konkurrenter på målmarknaden för att identifiera möjligheter och hot.

Ständiga förbättringar säkerställer att kvaliteten på ditt lokaliserade innehåll och dina översättningar förblir hög. Regelbunden granskning och förfining av översättningar, kulturella anpassningar och innehåll hjälper till att undvika fel och upprätthålla konsekvens. Genom att övervaka användarupplevelsen kan du identifiera och åtgärda eventuella användbarhetsproblem, buggar eller kulturella okänsligheter som kan uppstå i dina lokaliserade produkter eller tjänster.

Varumärken som lyckades med sin marknadsföringslokalisering

Flera globala varumärken har framgångsrikt genomfört lokaliseringsstrategier som har gjort det möjligt för dem att resonera med lokala målgrupper och utöka sin närvaro på olika marknader. Här är några exempel på varumärken som har utmärkt sig i sina lokaliseringsinsatser.

IKEA

IKEA har en förmåga att blanda sin skandinaviska design med lokal estetik. Det skräddarsyr sina produkterbjudanden för att passa kundernas behov och preferenser i olika länder. I Kina introducerade IKEA till exempel mindre soffor och möbler med mer lagringsutrymme för att tillgodose lokala boendearrangemang.

IKEA:s engagemang för marknadsundersökningar slutar inte här. Även i Kina erbjuder de också en engelsk utgåva som är skräddarsydd för den engelsktalande gemenskapen som är bosatt utomlands, förutom den lokaliserade versionen av deras webbplats. Det är noterbart att denna variant inte bara replikerar innehållet som finns på brittiska eller amerikanska webbplatser. Istället tillhandahåller den allt kinesiskt webbinnehåll översatt till engelska.

Apple

Apple är ett utmärkt exempel på ett multinationellt teknikföretag som har implementerat en framgångsrik lokaliseringsstrategi. Deras inställning till lokalisering går utöver att bara erbjuda produkter och tjänster på olika språk; det handlar om att skräddarsy hela kundupplevelsen för att tillgodose de specifika behoven och preferenserna hos användare i olika regioner.

Apples operativsystem, inklusive iOS och macOS, stöder flera språk. Användare kan enkelt växla mellan språk och regionala inställningar för att få tillgång till innehåll och användargränssnitt på det språk de föredrar. Apples App Store, iTunes Store och Apple Music erbjuder ett brett utbud av innehåll, inklusive appar, musik, filmer och böcker, på flera språk och i flera regioner.

Man kan lära sig mer om Apples lokaliseringsprocess genom deras guide som fokuserar på att hjälpa utvecklare att lokalisera sina egna appar. Även om guiden kanske inte exakt speglar Apples lokaliseringsprocess kan den vara värdefull för personer som är angelägna om att utöka sina kunskaper i ämnet.

Netflix

Den ledande globala streamingplattformen, har implementerat en omfattande lokaliseringsstrategi för att göra sitt innehåll tillgängligt och tilltalande för olika internationella målgrupper. Det investerar stort i innehållslokalisering, inklusive dubbning och textning för att tillgodose användare som föredrar att titta på serier och filmer på sitt modersmål.

Netflix användargränssnitt är tillgängligt på flera språk, vilket gör det möjligt för användare att navigera på plattformen på deras föredragna språk. Detta sträcker sig till menyer, sökfunktioner och användarprofiler, vilket gör streamingupplevelsen användarvänlig för olika språkliga gemenskaper.

Netflix tillhandahåller kundsupport på flera språk, vilket säkerställer att användarna kan söka hjälp på deras föredragna språk. Detta inkluderar lokaliserade hjälpcenter, vanligt förekommande frågor (FAQ:er) och lyhörda kundtjänstteam.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök