CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråLokalisering kontra internationalisering: Avkodning av skillnaderna

Lokalisering kontra internationalisering: Avkodning av skillnaderna

Innehållsförteckning

I dagens globala sammanhang måste företag som siktar på att bredda sina horisonter och ta sig in på olika marknader navigera i komplexiteten av språk, kultur och användarupplevelse.

Två kritiska begrepp som spelar nyckelroller i denna globala satsning är lokalisering och internationalisering. Även om dessa termer ofta används synonymt, representerar de olika stadier i resan mot en framgångsrik global marknadspenetration.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom de viktigaste skillnaderna mellan lokalisering och internationalisering.

Vad är lokalisering?

Lokalisering, på engelska förkortat ”l10n”, är processen att anpassa produkter, tjänster eller innehåll för att passa de kulturella, språkliga och funktionella preferenserna för en specifik målgrupp eller region. Detta görs vanligtvis för att produkten eller innehållet ska kännas inhemska och relaterade till den lokala publiken, vilket förbättrar användarupplevelsen och ökar chanserna för framgång på den specifika marknaden.

Denna process går utöver enkel översättning. Medan översättning innebär konvertering av text från ett språk till ett annat, innebär lokalisering ett mer omfattande tillvägagångssätt som tar hänsyn till olika kulturella, språkliga och kontextuella aspekter.

Lokalisering är avgörande för att förbättra användarupplevelsen, bygga förtroende och öka chanserna för framgång när man går in på nya marknader. Det säkerställer att produkter och innehåll resonerar med den lokala publiken, vilket främjar en starkare koppling och engagemang.

Vad är internationalisering?

Internationalisering, på engelska förkortat ”i18n”, är processen att utforma och utveckla produkter, applikationer eller innehåll på ett sätt som gör dem lätt anpassningsbara och tillgängliga för olika språk, kulturer och regioner. Det är grunden på vilken framgångsrika lokaliseringsinsatser byggs. Det primära målet med internationalisering är att skapa ett ramverk som möjliggör sömlös anpassning utan omfattande omarbetning eller omdesign.

Processen innebär att förutse och ta itu med potentiella utmaningar relaterade till språk, kulturella skillnader och tekniska krav tidigt i utvecklingsprocessen. Detta kan innebära att utforma programvarugränssnitt för att tillgodose textexpansion eller -sammandragning på grund av översättning, säkerställa korrekt hantering av datum- och tidsformat, undvika hårdkodad text eller kulturella antaganden och ta hänsyn till olika teckenkodningar.

Internationalisering kontra lokalisering: Skillnaderna

Internationalisering (i18n) och lokalisering (l10n) är nära relaterade begrepp men hänvisar till olika stadier i processen att anpassa produkter eller innehåll för globala marknader. Det här är en uppdelning av de viktigaste skillnaderna mellan internationalisering och lokalisering:

Fokus och syfte

Det primära målet med internationalisering är att utforma och utveckla produkter, applikationer eller innehåll på ett sätt som gör dem anpassningsbara till olika språk, kulturer och regioner. Det handlar om att skapa en grund som möjliggör enkel lokalisering utan större ändringar.

Lokalisering är processen att anpassa produkter, applikationer eller innehåll för specifika målmarknader eller regioner. Det innebär att anpassa element som språk, kulturella referenser och användargränssnitt för att produkten ska kännas inhemsk för den lokala publiken.

Tidsplanering

Internationalisering sker under de inledande design- och utvecklingsstadierna. Det innebär att implementera bästa praxis och kodningsstandarder som möjliggör effektiv lokalisering i framtiden.

Lokalisering kommer efter internationalisering. Det innebär att översätta och anpassa produkten eller innehållet för specifika platser.

Omfattning

Internationalisering förbereder produktens arkitektur, design och kodbas för att hantera olika språk, teckenuppsättningar, datum-/tidsformat och kulturella nyanser. Det fokuserar på att skapa ett flexibelt ramverk för framtida anpassning.

Lokalisering fokuserar på att anpassa innehåll, användargränssnitt och funktioner för att anpassa sig till preferenser och krav för en viss plats eller målmarknad.

Involverade aktiviteter

Internationaliseringsaktiviteter inkluderar design med textutvidgning/sammandragning i åtanke, användning av resursfiler för text, separering av kod från innehåll, implementering av Unicode-stöd och undvikande av hårdkodade strängar.

Lokaliseringsaktiviteter inkluderar översättning av text, anpassning av bilder och symboler, justering av UI-layouter och säkerställande av juridisk och kulturell efterlevnad.

Inverkan på kodbas

Internationaliseringsändringar som görs under internationaliseringen är i allmänhet strukturella och arkitektoniska. De påverkar inte kärnfunktionaliteten men skapar förutsättningar för enkel lokalisering.

Lokaliseringsändringar som görs under lokalisering är specifika för ett visst språk eller en viss kultur och innebär ofta att ändra innehåll, UI-element och visuella resurser.

Långsiktig förmån

Internationalisering gynnar det långsiktiga underhållet av koden, eftersom språkspecifika element kan läggas till eller uppdateras utan att omarbeta hela produkten.

Lokalisering underlättar framgångsrikt marknadsinträde genom att skapa en personlig upplevelse för varje målplats, vilket leder till förbättrat användarengagemang och kundnöjdhet.

Avslutningsvis

Sammanfattningsvis är både internationalisering och lokalisering integrerade komponenter i en framgångsrik global marknadsstrategi. Internationalisering sätter scenen för effektiv lokalisering genom att bygga anpassningsbara produkter och innehåll. Lokalisering skräddarsyr dessa erbjudanden för att resonera med specifika platser och kulturer.

Att förstå de avgörande skillnaderna mellan lokalisering och internationalisering är viktigt för företag som syftar till att sömlöst anpassa sina produkter för globala marknader. Företag som omfattar båda koncepten kan skapa meningsfulla kontakter med globala målgrupper. De kan främja varumärkeslojalitet och låsa upp nya möjligheter i det dynamiska landskapet för internationell handel.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök